Aksara Jawa, sandhangan swara lan Payigeg kelas 4B

Waca materi Aksara Jawa, sandhangan swara lan Payigeg ing ngisor iki, dicatet materi lan tugas ana ing buku tulis. Ora perlu kirim WA. Matur nuwun.

Jika kesulitan bisa klik Materi Aksara Jawa kelas 4B